Alt İşverenlik(Taşeronluk)

Taşeron Nedir ?

4857 sayılı yeni İş Kanunu, 1475 sayılı eski İş Kanunu’ndan farklı olarak, ilk kez alt işverenliğin tanımına yer vermiştir: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.”

108055 Alt İşverenlik(Taşeronluk)

Bu tanıma göre asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi aşağıda sayılan  koşuların varlığına bağlıdır. 

1-Öncelikle bir asıl işyeri ve asıl işveren olması gerekli. Başka bir deyişle, Kanunda belirtilen alt işverene işi veren asıl işverenin,işveren niteliğinde, yani işçi çalıştıran” bir gerçek veya tüzel kişi olması gerekir.

2-Bu asıl işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde (yemek, temizlik, tahmil, tahliye, taşıma gibi) veya yapılan asıl işin bir bölümünde;

a-)İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle,

b-)Uzmanlık gerektiren işlerde iş alan başka bir işveren (alt işveren) olacak.

3-İş alan başka işveren işçilerini sadece o işte ve o işyerinde ve eklentilerinde çalıştırabilecek. 

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere asıl işin bir bölümünün veya yardımcı işlerin bir diğer işverene verilebilmesi için aşağıdaki koşulların varlığı şarttır: 

1-)İşletmenin ve işin gereği olması,

2-)Teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması.